top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.lkc-drinks.com –  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Ε.Ε.) 679/2016 (G.D.P.R. ή Γ.Κ.Π.Δ.)

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΑΡΜΟΔΙΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «ΛΟΧ ΚΑΤΡΙΝ ΙΚΕ», έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 800654452 / Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και αριθμό ΓΕΜΗ  134304001000 εδρεύει επί της οδού Αθανασίου Διάκου αρ. 10 στην Δροσιά Αττικής και, έχει ως αντικείμενο την εμπορία αλκοολούχων ποτών. Στα πλαίσια, της ως άνω δραστηριοποίησής μας έχουμε δημιουργήσει και διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο https://www.lkc-drinks.com/, με αποτέλεσμα να επεξεργαζόμαστε «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» επισκεπτών του διαδικτύου (στο εξής καλούμενα και Προσωπικά Δεδομένα), δηλαδή πληροφοριών που αναφέρονται σε τακτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») και επομένως πληροφοριών που μπορεί να προσδιορίσουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ) και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ;

Ως επισκέπτες - χρήστες του ιστοτόπου https://www.lkc-drinks.com/ έχετε τη δυνατότητα (πάντοτε οικειοθελώς) να μας γνωστοποιείτε ορισμένες προσωπικές σας πληροφορίες, προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας, για παράδειγμα με σκοπό να ενημερωθείτε ή να λάβετε προσφορά για τα προϊόντα μας ή προκειμένου να εγγραφείτε (subscribe) σε ενημερωτικά - διαφημιστικά δελτία (newsletters) της επιχείρησής μας κ.α.. Επίσης, ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, όταν συμμετέχετε οικειοθελώς σε διαγωνισμό που  διοργανώνουμε για διαφημιστικούς λόγους.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας, όπως όνομα και επίθετο, e-mail και τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας ή εφόσον είναι απαραίτητο και άλλων απαραίτητων πληροφοριών, ανά περίπτωση επικοινωνίας, τα οποία, σε κάθε περίπτωση, προσδιορίζονται ως απλά δεδομένα κατά την έννοια της νομοθεσίας. Η Εταιρεία μας δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Ειδικών Κατηγοριών (Ευαίσθητα) κατά την έννοια της νομοθεσίας (π.χ. δεν επεξεργάζεται δεδομένα υγείας, βιομετρικά και γενετικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν σε θρησκευτικές πεποιθήσεις, στον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.λ.) για οιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που μας παρέχετε πληροφορίες (απλά Προσωπικά Δεδομένα) για ένα τρίτο φυσικό πρόσωπο, οφείλετε να ενημερώσετε το τρίτο πρόσωπο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και να λάβετε την άδεια του για να μας κοινοποιήσετε τις εν λόγω πληροφορίες. Τέλος, κατά την πλοήγησή σας στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας μας δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου είναι δυνατόν να συλλεχθούν όπως αναγνωριστικές διευθύνσεις IP, cookies και καθαρά για λειτουργικούς λόγους του ιστοτόπου (ίδετε κατωτέρω για cookies).

3. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου δεν προορίζονται για άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και ζητάμε να μην παρέχετε προσωπικά δεδομένα μέσω του ιστοτόπου εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

4. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

- Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας ή για να ληφθούν μέτρα μετά από αίτημά σας, πριν από την σύναψη της σύμβασης μεταξύ μας και πιο συγκεκριμένα για την εξυπηρέτηση σας ως πελατών/ μελλοντικών πελατών της επιχείρησής μας, καθώς/ η και για την διαχείριση παραπόνων σας ως πελατών/ μελλοντικών πελατών και, εν γένει, για την εξυπηρέτησή σας, κατόπιν αιτήματός σας, ως χρηστών του διαδικτυακού τόπου (π.χ. ενδεχόμενη συνεργασία).

-Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι για τους ακόλουθους σκοπούς, για τους οποίους απαιτείται η λήψη ρητής συγκατάθεσής σας και μόνο εφόσον μας παρέχετε τη νόμιμη και ρητή συγκατάθεσή σας. (Διευκρινίζουμε ότι στην περίπτωση αυτή έχετε δικαίωμα να ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει): -Για διαφημιστικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες που τυχόν πραγματοποιήσουμε στο μέλλον. Αφού λάβουμε την συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να επεξεργαζόμαστε, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους (σε αξιόπιστους παρόχους σχετικών υπηρεσιών), απλά προσωπικά δεδομένα και ουδέποτε Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών για ενημερωτικές, διαφημιστικές, προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούμε ως επιχείρηση. - Για τη συμμετοχή σας σε συγκεκριμένο/ους διαγωνισμό/ους που διοργανώνουμε και σύμφωνα με δημοσιευμένους όρους αυτού/ ών.

 

5. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να καταστούν προσιτά στα πλαίσια της λειτουργίας της επιχείρησής μας σε υπαλλήλους μας και σε εξωτερικούς συνεργάτες μας, νομικά και φυσικά πρόσωπα - παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι πληρούν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις και διατηρούν συμβάσεις συνεργασίας και εμπιστευτικότητας μαζί μας, όπως για παράδειγμα σε αξιόπιστους συνεργαζόμενους ανεξάρτητους συνεργάτες παρόχους υπηρεσιών δημιουργίας και συντήρησης ιστοσελίδων, παρόχους ηλεκτρονικής τραπεζικής και διαδικτυακών συναλλαγών, παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών-courier κ.α.

Σε περίπτωση λήψης συγκατάθεσης/ συναίνεσης της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων για διαφημιστικούς – προωθητικούς σκοπούς (πλην Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία ουδέποτε επεξεργαζόμαστε για οιονδήποτε λόγο), ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή και φυσικά πρόσωπα, με τα οποία κατά καιρούς διατηρούμε συμβάσεις συνεργασίας, τα οποία αναλαμβάνουν την διεξαγωγή αυτής της ενέργειας.

Ακόμη, Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν μπορεί να διαβιβαστούν σε Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών του Νόμου ή Δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π..

Τέλος, δηλώνουμε ότι δεν θα διαβιβάσουμε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε σκοπό, πέραν των διαβιβάσεων που αναφέρονται ανωτέρω και δεν θα πουλήσουμε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν σε τρίτες  επιχειρήσεις που ενδέχεται να ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε εσάς.

6. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης, καθώς και μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Επαναλαμβάνουμε ότι σε περίπτωση επεξεργασίας που βασίζεται στη λήψη νόμιμης συγκατάθεσης εκ μέρους σας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, εφόσον λάβουμε ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει.

7. ΛΗΨΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Εταιρεία μας δεν θα λάβει αυτοματοποιημένες αποφάσεις κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και δεν θα δημιουργήσει προφίλ για εσάς για οποιονδήποτε σκοπό.

8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Έχουμε λάβει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) για την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Παρόλα αυτά  δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια κατά τη μεταβίβαση των δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή άλλου συστήματος αποθήκευσης των δεδομένων. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη σας ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@lkc-drinks.com.

9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ; ΠΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ;   

 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων θεσπίζει ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μπορείτε να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή. Συγκεκριμένα:

-Έχετε δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης (άρθρο 12 ΓΚΔΠ), δικαίωμα  πληροφόρησης (άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ) και δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά σας δεδομένα.  Μπορείτε δηλαδή να ζητήσετε να μάθατε αν διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα και, ποία είναι αυτά, τους λόγους που τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε, τυχόν αποδέκτες τους, καθώς επίσης και να λαμβάνετε αντίγραφο αυτών.

-Έχετε δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε. Έχετε τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.

- Έχετε δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη – άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη.

-Έχετε δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), δηλαδή μπορείτε να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. επεξεργασίας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανόμενης και της κατάρτισης προφίλ, εάν αυτή σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση).

-Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ), δηλαδή να μας ζητήσετε να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με ανάλογο τρόπο.

- Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) των Προσωπικών σας Δεδομένων. Δηλαδή να περιορίσουμε την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για όσο χρονικό διάστημα είναι υπό εξέταση οι αντιρρήσεις σας ως προς την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, είμαστε σε θέση μόνο να αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά και να μη προβαίνουμε σε καμία περαιτέρω πράξη επεξεργασίας.

-Έχετε δικαίωμα «φορητότητας» των Δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή μπορείτε να ζητάτε τη διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή.

-Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας. Σε όσες περιπτώσεις ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο χρηματικό ποσό για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας). Εντούτοις, ενδέχεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε περίπτωση που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβάνεται συχνά, είναι υπερβολικό ή απαιτεί εκ μέρους μας σημαντικό διοικητικό κόστος για να ικανοποιηθεί κ.λπ. Εφόσον ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση του.  Επίσης, είναι πιθανόν να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας), σαν μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα τρίτο πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα παραπάνω δικαιώματα, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτημα στο  info@lkc-drinks.com ή να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς με την εταιρεία μας  Αρχ. Χρυσάνθου αρ. 5 και Στρ. Πετρίτη, Δροσιά, Τ.Κ. 14572.

10. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ  ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑΠΟΝΟ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε μέσω email στο info@lkc-drinks.com ή να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς με την εταιρεία μας  Αρχ. Χρυσάνθου αρ. 5 και Στρ. Πετρίτη, Δροσιά, Τ.Κ. 14572.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

11. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ COOKIES

Τα cookies είναι πληροφορίες, τις οποίες μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη και στη συνέχεια να τις ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λ. Η Εταιρεία μας, σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιεί αποκλειστικά λειτουργικά cookies, δηλαδή cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν αναγνωρίζουν μοναδικά το χρήστη.

12. ΙΣΧΥΣ  - ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τέθηκε σε ισχύ την 31/10/2019 ενδέχεται να τροποποιείται ανά διαστήματα με απόφαση της Εταιρείας για το μέλλον. Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης οφείλει να ελέγχει συχνά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμερος κάθε στιγμή για την Πολιτική Απορρήτου.

bottom of page